Folkets hus – Stadgar

 

Föreningsstadgar för Folkets Hus Vänersborg Ekonomisk Förening
Org.nr. 762500-0349

Antagna av föreningens årsstämma 2018-03-22

§ 1. Föreningens namn är Folkets Hus Vänersborg Ekonomisk Förening.

§ 2. Föreningens styrelse har sitt säte i Vänersborg.

§ 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och i dessa erbjuda förhyrare att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter.

Föreningen bör vara ansluten till Folkets Hus och Parkers Riksorganisation, FHP.

§ 4. Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda, som antas följa föreningens grundläggande idé om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Som medlem följer man föreningens stadgar och beslut. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och försedd med den sökandens underskrift. Medlemskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och insatsen erlagts.

§ 5. Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen. Insatsen i föreningen återbetalas endast om styrelsen så beslutar. Om medlemskapet varat i kortare tid än två år fordras dock att styrelsen finner särskilda skäl föreligga för att bevilja utträde. Har medlem icke efter anmodan erlagt insatsbelopp, skadar medlem föreningen eller motarbetar medlem dess intresse eller ändamål, äger styrelsen utesluta medlem ur föreningen. Den som uteslutits av styrelsen äger få frågan om medlemskap prövad av föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsändes till medlemmen.

§ 6. Medlem deltar i föreningen med minst en andel om 500 kr. Medlem äger förvärva obegränsat antal andelar. Insatsen erlägges kontant när medlemskapet beviljas.

§ 7. Årsavgift uttas enligt föreningsstämmans beslut om högst 100 kr.

§ 8. a) Ordinarie föreningsstämma hålles före juni månads utgång.

Följande ärende skall behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Val av två rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
7. Behandling av styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Fastställande av årsavgift (medlemsavgift)
13. Bestämmelser om arvoden till de förtroendevalda
14. Val av ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen
15. Val av revisorer och ersättare
16. Val av valberedning och sammankallande
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden och i stadgeenlig tid väckta motioner
18. Övriga ärenden

b) Kallelse till föreningsstämman sker genom brev/e-post till andelsägarna tidigast sex och senast fyra veckor innan ordinarie stämma. Ärende som skall behandlas kan anges i kallelsen. Även övriga meddelanden till andelsägarna sker genom brev/e-post.

c) Medlem har rätt att utse ett ombud per andel, dock högst 10 ombud. Varje ombud har en röst. Fullmakt skall senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda.

d) Motion som av medlem väckts till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

e) Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligt begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar (andelsägare). Kallelse ska skickas tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan extra föreningsstämma.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 9. a) Styrelsen består av minst 3 och högst 7, ordinarie ledamöter varav en utses av personalen, som väljes av ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna. Ledamöterna utses växelvis vartannat år.

För styrelsens ledamöter utses högst 7 ersättare varav en utses av personalen och inträder i den ordning de blivit valda. Personalens ersättare
är personlig.

b) Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

§ 10. Revisorerna skall vara två, jämte en ersättare. Mandattiden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna. Ledamöterna utses växelvis vartannat år.

§ 11. Kalenderår är föreningens räkenskapsår.

§ 12. Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor innan föreningsstämma. Årsredovisning och revisionsberättelse ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 13. Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. Om omröstningen gäller fråga om prövning av uteslutning ur föreningen, utgörs dock beslutet av den mening som fått mer än hälften av de närvarande medlemmarnas röster och vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. För ändring av föreningens ändamål enligt § 3 och upplösning av föreningen fordras dock att beslutet är enhälligt på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena är ordinarie stämma.

§ 14. Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål.

§ 15. Om föreningen upplöses ska medlemmarna först få tillbaka sina insatser efter att föreningen har betalt sina utestående skulder, varefter återstående belopp överlämnas till LO-facken i Vänersborg. Tillgångarna skall av LO-facken förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Vänersborgs Kommun.

§ 16. Stadgeändringar sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 17. För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.